Близо 7,6 млн. лв. получават 22 бенефициери по ПРСР 2014-2020


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,6 млн. лв. (7 547 357,19 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от 14.10.2021 г. до 21.10.2021 г. Подпомагане получават 22 бенефициери. Разпределението на средствата по подмерки е следното:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 321 365,32 лв. по 2 проекта;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 573 831,71 лв. по един проект;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 91 260,00 лв. по един проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 083 188,81 лв. по 10 проекта;
  • по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 37 270,99 лв. по един проект;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 263 428,77 лв. по 3 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 177 011,59 лв. по 4 проекта.