Близо 3,3 млн. лв. получават 17 бенефициери по ПРСР 2014-2020


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 3,3 млн. лв. (3 298 204,99 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 22.10.2021 г. до 27.10.2021 г. Подпомагане получават 17 бенефициери, като разпределението по подмерки е:

  • по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 41 400 лв. по 2 проекта;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 210 250 лв. по един проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 758 992,70 лв. по 3 проекта;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 585 940,47 лв. по 6 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 68 988,34 лв. по 3 проекта;
  • по подмярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ са изплатени 180 758,36 лв. по един проект;
  • по подмярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 1 451 875,12 лв. по един проект.