АРИБ

Безопасна употреба на продукти за растителна защита


Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ).

Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на производителите.

Защитете се с лични предпазни средства при работа с ПРЗ.

Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ.

Приготвяйте работния разтвор на определените за това места, в отсъствието на хора и животни.

Изплакнете три пъти празните опаковки и излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката.

Поставете празните опаковки в чували за събиране на отпадъците и ги съхранявайте в специално място в склада за ПРЗ до предаването им в пунктове.

Прилагайте ПРЗ далече от водоизточници и водни площи и при тихо време, за да избегнете отвявания.

Не се хранете, не поемайте течности и не пушете по време на работа с ПРЗ.

Потърсете медицинска помощ, в случай че се почувствате зле по време на работа с ПРЗ.

Почистете личните предпазни средства след употреба на ПРЗ и измийте ръкавиците преди да ги свалите.

Измивайте ръцете си по време на почивка и след приключване на работа с ПРЗ вземете душ.

По материали на АРИБ